top of page
Søg
  • Forfatters billedeShalaleh Momeni

Momeni Advokater er glade for at meddele, at advokat Cecilie Elisa Dahlstrøm er blevet optaget som partner i vores advokatkontorfællesskab.


Advokat Cecilie Elisa Dahlstrøm vil styrke vores familie- og arveretsafdeling med sin ekspertise og sit store engagement.

 

Med mange års erfaring inden for familie- og arveret har advokat Cecilie Elisa Dahlstrøm etableret sig som en respekteret ekspert på området. Hendes dybdegående forståelse for de komplekse juridiske spørgsmål inden for disse områder og hendes dedikation til at opnå de bedst mulige resultater for vores klienter gør hende til en uvurderlig tilføjelse til vores hold.

 

Vi er begejstrede for at byde advokat Cecilie Elisa Dahlstrøm velkommen som partner i vores advokatfirma.

 

Vi ser frem til at fortsætte med at rådgive vores klienter med den høje kvalitet og professionalisme, som de kender os for, og vi er overbeviste om, at tilføjelsen af advokat Cecilie Elisa Dahlstrøm som partner vil styrke vores familie- og arveretsafdelings position som førende på området. 

 

For mere information eller for at aftale tid til en uforpligtende samtale, kan Cecilie Elisa Dahlstrøm kontaktes på cd@momeni.dk eller telefon 22 22 21 61.

 

I kan læse mere om Cecilie her; Cecilie Elisa Dahlstrøm

Husk at anmelde alle formodede krav, inden I som forening skifter forsikringsselskab, ellers risikerer I et hul i forsikringsdækningen.

Vi har hos Momeni Advokatfirma for nylig oplevet et tilfælde hvor, en andelsboligforening skulle indlede retslige skridt i en tvist og i den forbindelse ønskede at aktivere en retshjælpsforsikring til brug for sagsomkostningerne forbundet hermed. Andelsboligforeningen havde skiftet forsikringsselskab et par gange over en periode, hvilket konkret betød, at andelsboligforeningen i sidste ende ikke kunne opnå tilsagn om retshjælpsdækning med henvisning til et vilkår i forsikringsbetingelserne om en efteranmeldelsesfrist på 6 måneder, gældende fra forsikringsaftalens ophør.


Afvisning af retshjælpsdækning skete med argumentet om, at retshjælpsdækning alene omfatter tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået efter, at forsikringen er trådt i kraft samt tvister hvor anmeldelse er sket til forsikringsselskabet senest 6 måneder efter forsikringens ophør. I det konkrete tilfælde var søgsmålsgrunden opstået i 2018, forsikringsaftalen var ophørt ultimo 2021 og ansøgning om retshjælpsdækning blev indgivet i sommeren 2022 til såvel tidligere som nyt forsikringsselskab.


Søgsmålsgrunden anses for at opstå ved den eller de begivenheder, der aktuelt begrunder en tvist, hvilket i det konkrete tilfælde var i forbindelse med en 1. års gennemgang af udførte arbejder på ejendommen i 2018. Andelsboligforeningens nye forsikringsselskab afviste dækning med henvisning til, at søgsmålsgrunden var opstået før, at forsikringen hos dette nye forsikringsselskab var trådt i kraft.


Der kan derfor opstå tilfælde, hvor en andelsboligforening eller ejerforening, på trods af forsikringsdækning hvad angår retshjælp i hele perioden, ikke kan opnå tilsagn om retshjælpsdækning til en sag, hvis andelsboligforeningen ikke har anmeldt tvisten til det tidligere og rette forsikringsselskab, inden udgangen af efteranmeldelsesfristen.


Andelsboligforeninger bør således være opmærksom på, om der eksisterer en efteranmeldelsesfrist i forsikringsbetingelserne ved skifte af forsikringsselskab samt være opmærksom på, at eventuelle tvister anmeldes, inden udgangen af efteranmeldelsesfristen.


Forsikringsbetingelser som indeholder efteranmeldelsesfrister, er en del af aftalegrundlaget og kan ikke anfægtes senere. Dette fremgår af forsikringsaftalelovens § 29, stk. 6, hvorefter dette gyldigt kan aftales – selv med forbrugere.

Opdateret: 6. okt. 2021

Den 9. marts 2021 vedtog Folketinget en ny retsafgiftslov, som trådte i kraft den 1. oktober 2021.


Den nye retsafgiftslov indeholder væsentlige ændringer til den gældende retsafgiftslov, men formålet er at forenkle reglerne således, at de bliver lettere at anvende og forstå.


Med den nye retsafgiftslov erstattes den retsafgift, som skal betales ved sagsanlæg, og som tidligere blev beregnet som en procentsats af sagens værdi, med en fast afgift.


Fremadrettet skal der i sager uden økonomisk værdi eller i sager med en påstand på op til kr. 100.000,00 betales en retsafgift på kr. 750,00, når sagen anlægges ved domstolene. Hvis påstanden er over kr. 100.000,00, skal der betales en retsafgift på kr. 1.500,00, når sagen anlægges. Der er derved tale om en fast afgift.


I sager som har en økonomisk værdi på mere end kr. 100,00,00 skal der betales en berammelsesafgift for hovedforhandling af sagen. Berammelsesafgiften opgøres på baggrund af sagens værdi, som oplistet nedenfor:

Sagens værdi i DKK

Afgift i DKK

100.001 - 250.000 kr.

3.000 kr.

500.001 - 1.000.000 kr.

14.000 kr.​

1.000.001 - 2.000.000 kr.

35.000 kr.

2.000.001 - 3.000.000 kr.

60.000 kr.

3.000.001 - 4.000.000 kr.

85.000 kr.

4.000.001 - 5.000.000 kr.

110.000 kr.

5.000.001 - 6.000.000 kr.

135.000 kr.

Over 6.000.000 kr.

160.000 kr.

Den nye retsafgiftslov ændrer ikke alene på, hvordan retsafgift beregnes, men også hvornår den skal opgøres og betales. Berammelsesafgiften, som skal betales, når datoen for hovedforhandlingen er fastlagt tilbagebetales, hvis sagen forliges senest 14 dage inden hovedforhandlingen ( tidligere var fristen 6 uger). I sådanne tilfælde skal der således alene betales den faste retsafgift på kr. 750,00 hhv. kr. 1.500,00.


Denne nye måde at beregne retsafgifter på (en fast retsafgift ved sagens anlæg samt en mulighed for at få berammelsesafgiften tilbagebetalt ved forlig 14 dage inden en hovedforhandling) vil have den praktiske betydning, at det retsafgiftsmæssigt vil være dyrere at gennemføre sager fremfor forligsmæssige løsninger. Det indebærer således alt andet lige en motivation til parterne om at søge sager forligt inden hovedforhandlingen.


Fogedsager Der er med den nye retsafgiftslov også vedtaget ændringer af retsafgifter i fogedsager.


De nye regler betyder, at der fremover skal betales en fast retsafgift på kr. 750,00 i sager der anlægges ved betalingspåkrav samt udlægssager.

Den faste retsafgift kr. 750,00 omfatter samtlige fogedforretninger i samme sag indenfor et år regnet fra sagsanlæg. Der skal således ikke betales yderligere retsafgift (fogedgebyr) for en udkørende fogedforretning eller en politifremstilling, hvis anmodning herom fremsættes indenfor et år.


Det bemærkes, at den nye retsafgiftslov alene gælder for de sager, der anlægges eller ankes efter den 1. oktober 2021. Ved retssager, hvor retsafgiftspligten allerede er indtrådt, gælder de nye takster og beregningsmetoder således ikke.


bottom of page