top of page

ANDELSBOLIGFORENINGER

Momeni Advokatfirma er ekspert på andelsboligforeninger. Jeg rådgiver om alle juridiske forhold til både bestyrelser, administratorer, andelshavere og kommende andelshavere. Jeg har i mange år rådgivet om foreningsretlige forhold, lige som jeg har indgående kendskab til de udfordringer og tvister, som I kan have i din forening – og jeg hjælper jer med at løse dem på bedst mulig vis.

 

Momeni Advokatfirma er derudover med til at stifte nye andelsboligforeninger, lige som jeg ofte deltager som dirigent på generalforsamlinger.


Netop andelsboligforeninger står mit professionelle hjerte nært, og jeg er særligt passioneret inden for denne gren af ejendomsområdet. Derfor er jeg også stolt over at være udvalgt som advokat i ABF’s Advisory Board.

DET JEG KAN BISTÅ MED

NÅR DU KØBER


Køberrådgivning i forbindelse med køb af andelsbolig. Her gælder nemlig andre juridiske forhold end ved køb af øvrig fast ejendom, fordi du ikke reelt køber en bolig, men et medejerskab af en andelsboligforenings ejendom og brugsretten til en konkret bolig i andelsboligforeningen. Når du skal købe andelsbolig, tjekker jeg alle relevante dokumenter, herunder foreningens økonomi, vedtægter, vedligeholdelsesplan mv., så du kan
være tryg, når du står som køber af en andelsbolig. Jeg rådgiver om, hvorvidt prisen er lovlig og korrekt prissat i forhold til maksimalprisreglerne, lige som jeg vurderer risici i forhold til fremtidig forøget boligafgift mv.

NÅR DU ER BESTYRELSE, FORENING ELLER ADMINISTRATOR

Rådgivning om andelsboligforeningens drift og økonomi.


Håndtering af salg af andelslejligheder på vegne af andelsboligforeningen, fx efter eksklusion af andelshaver, dødsbo eller lejeboliger, der overgår til andelsboliger. Jeg bistår med ekspedition heraf samt udarbejdelse af overdragelsesaftale og rådgivning igennem hele processen.

Bistand ved generalforsamlinger, herunder indkaldelse på vegne af andelsboligforeningen, forslag til dagsorden, udarbejdelse af dagsorden, udarbejdelse af eventuelle forslag samt referat, som desuden tjekkes igennem i henhold til GDPR og persondataloven.

 

Jeg kan også fungere som dirigent ved generalforsamlinger i din andelsboligforening. Herforuden kan jeg deltage som advokat med en særlig, faglig ekspertise. Dét giver rigtig god mening, når der er konkrete sager og konflikter i andelsboligforeningen, der skal vendes på en generelforsamling.

Gennemgang og opdatering af andelsboligforeningens vedtægter. Udarbejdelse af formuleringer til nye vedtægter og vedtægtsbestemmelser, herunder ved særreguleringer.

 

Rådgivning om foreningsretlige problemstillinger. Som bestyrelse består jeres arbejde i at varetage foreningens daglige ledelse, lige som det er bestyrelsen, der fører de beslutninger, der træffes på generalforsamlingerne, ud i livet. Jeg rådgiver jer om, hvad I som bestyrelse kan beslutte, og hvor langt kan I gå i forhold til bestyrelsens kompetence, krav til flertal, lighedsprincip, minoritetsbeskyttelse mv.

Håndtering af byggesager

Står din andelsboligforening over for en renovering, ombygning eller et større vedligeholdelsesarbejde, så er det bestyrelsen, der optræder som bygherre på vegne af andelsboligforeningen. Her er det vigtigt, at der er overblik over processen fra A-Z samt alle de juridiske og økonomiske forhold forbundet hermed. Jeg bistår jer med planlægning af byggesagens forløb. Jeg sikrer koordinering og finansiering samt kontakten og dialogen med såvel realkredit som pengeinstitut, så I som andelsboligforening trygt indgår de nødvendige kontrakter.

Håndtering af tvister

Jeg hjælper med at finde frem til de gode løsninger og fører retssager om andelsboligforhold, hvis det kommer så langt. Jeg bistår derudover andelsboligforeninger i forhold til kontrakter til tredjepart, som andelsboligforeningen vil indgå eller vil ud af.


Bistand i forbindelse med stiftelse af nybyggede andelsboligforeninger – og stiftelse efter reglerne om tilbudspligt. Jeg bistår med alt fra rådgivning og indhentelse af tilbud om finansiering til udarbejdelse af vedtægter. Jeg bistår med hele stiftelsesgrundlaget samt ved afholdelse af stiftende generalforsamling. Uanset om du repræsenterer et selskab, en pensionskasse, en gruppe lejere eller et alment boligselskab, hjælper jeg med at tilrettelægge det optimale forløb gennem hele processen – jeg er altså med jer fra idé til indflytningsklare andelsboliger.


GDPR og persondatahåndtering

Bistand til brug for udarbejdelse af nødvendige dokumenter og vejledninger.

Håndtering af skadessager

Opkrævninger samt dialog med andelshaver og forsikringsselskab samt fordeling af ansvar mellem andelsboligforening og andelshaver.

 

Jeg fører retssager og fogedsager på vegne af andelsboligforeningen, fx i forbindelse med manglende betaling af boligafgift eller leje, ved skadessager eller tvister i foreningen.

bottom of page