top of page

ANDELSBOLIGFORENINGER

Momeni Advokater er eksperter på andelsboligforeninger. Vi rådgiver om alle juridiske forhold til både bestyrelser, administratorer, andelshavere og kommende andelshavere. Vi har i mange år rådgivet om foreningsretlige forhold, lige som vi har indgående kendskab til de udfordringer og tvister, som I kan have i din forening – og vi hjælper jer med at løse dem på bedst mulig vis.

Momeni advokater er derudover med til at stifte nye andelsboligforeninger, lige som vi ofte deltager som dirigent på generalforsamlinger.


Netop andelsboligforeninger står vores professionelle hjerte nært, og vi er særligt passioneret inden for denne gren af ejendomsområdet. Derfor er vi også stolte over at være udvalgt som rådgiver i ABF’s Advisory Board.

sh.jpg

Shalaleh Momeni

Advokat (L)

Tlf.: +45 26707806

E-mail: sm@momeni.dk 

DET VI KAN BISTÅ MED

NÅR DU KØBER


Køberrådgivning i forbindelse med køb af andelsbolig. Her gælder nemlig andre juridiske forhold end ved køb af øvrig fast ejendom, fordi du ikke reelt køber en bolig, men et medejerskab af en andelsboligforenings ejendom og brugsretten til en konkret bolig i andelsboligforeningen. Når du skal købe andelsbolig, tjekker vi alle relevante dokumenter, herunder foreningens økonomi, vedtægter, vedligeholdelsesplan mv., så du kan
være tryg, når du står som køber af en andelsbolig. Vi rådgiver om, hvorvidt prisen er lovlig og korrekt prissat i forhold til maksimalprisreglerne, lige som vi vurderer risici i forhold til fremtidig forøget boligafgift mv.

NÅR DU ER BESTYRELSE, FORENING ELLER ADMINISTRATOR

Rådgivning om andelsboligforeningens drift og regnskab.


Håndtering af salg af andelslejligheder på vegne af andelsboligforeningen, fx efter eksklusion af andelshaver, dødsbo eller lejeboliger, der overgår til andelsboliger. Vi bistår med ekspedition heraf samt udarbejdelse af overdragelsesaftale og rådgivning igennem hele processen.

Bistand ved generalforsamlinger, herunder indkaldelse på vegne af andelsboligforeningen, forslag til dagsorden, udarbejdelse af dagsorden, udarbejdelse af eventuelle forslag samt referat, som desuden tjekkes igennem i henhold til GDPR og persondataloven.

 

Vi kan også fungere som dirigent ved generalforsamlinger i din andelsboligforening. Herforuden kan vi deltage som advokat med en særlig, faglig ekspertise. Dét giver rigtig god mening, når der er konkrete sager og konflikter i andelsboligforeningen, der skal vendes på en generelforsamling.

Gennemgang og opdatering af andelsboligforeningens vedtægter. Udarbejdelse af formuleringer til nye vedtægter og vedtægtsbestemmelser, herunder ved særreguleringer.

 

Rådgivning om foreningsretlige problemstillinger. Som bestyrelse består jeres arbejde i at varetage foreningens daglige ledelse, lige som det er bestyrelsen, der fører de beslutninger, der træffes på generalforsamlingerne, ud i livet. Jeg rådgiver jer om, hvad I som bestyrelse kan beslutte, og hvor langt kan I gå i forhold til bestyrelsens kompetence, krav til flertal, lighedsprincip, minoritetsbeskyttelse mv.

Håndtering af byggesager

Står din andelsboligforening over for en renovering, ombygning eller et større vedligeholdelsesarbejde, så er det bestyrelsen, der optræder som bygherre på vegne af andelsboligforeningen. Her er det vigtigt, at der er overblik over processen fra A-Z samt alle de juridiske og økonomiske forhold forbundet hermed. Vi bistår jer med planlægning af byggesagens forløb. Vi sikrer koordinering og finansiering samt kontakten og dialogen med såvel realkredit som pengeinstitut, så I som andelsboligforening trygt indgår de nødvendige kontrakter.

Håndtering af tvister

Vi hjælper med at finde frem til de gode løsninger og fører retssager om andelsboligforhold, hvis det kommer så langt. Vi bistår derudover andelsboligforeninger i forhold til kontrakter til tredjepart, som andelsboligforeningen vil indgå eller vil ud af.


Bistand i forbindelse med stiftelse af nybyggede andelsboligforeninger – og stiftelse efter reglerne om tilbudspligt. Vi bistår med alt fra rådgivning og indhentelse af tilbud om finansiering til udarbejdelse af vedtægter. Vi bistår med hele stiftelsesgrundlaget samt ved afholdelse af stiftende generalforsamling. Uanset om du repræsenterer et selskab, en pensionskasse, en gruppe lejere eller et alment boligselskab, hjælper vi med at tilrettelægge det optimale forløb gennem hele processen – vi er altså med jer fra idé til indflytningsklare andelsboliger.


GDPR og persondatahåndtering

Bistand til brug for udarbejdelse af nødvendige dokumenter og vejledninger.

Håndtering af skadessager

Opkrævninger samt dialog med andelshaver og forsikringsselskab samt fordeling af ansvar mellem andelsboligforening og andelshaver.

 

Vi fører retssager og fogedsager på vegne af andelsboligforeningen, fx i forbindelse med manglende betaling af boligafgift eller leje, ved skadessager eller tvister i foreningen.

bottom of page