top of page

PRIVATLIVSPOLITIK

Momeni Advokater behandler dine personoplysninger med den fortrolighed, som er nødvendig og forventelig. Nedenfor kan du læse, hvordan firmaet behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har.

 

Ejeroplysninger

Momeni Advokater
Lyngby Hovedgade 17, 2. sal
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 26 70 78 06 & 22 22 42 52

E-mail: kontakt@momeni.dk
 

Firmaets indsamling af data

Når firmaet rådgiver, modtager firmaet forskellige dokumenter og oplysninger fra klienter. Disse dokumenter og oplysninger opbevares på en digital sag og nogle gange også på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, firmaet modtager fra klienter, og der kan under behandlingen af en sag komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter, andre rådgivere, myndigheder, domstole, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som firmaet selv indsamler.

De personoplysninger, som firmaet modtager kan være almindelige personoplysninger som navn og kontaktinformationer, men det kan også være CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Derudover kan det være følsomme personoplysninger, fx om helbreds- og fagforeningsforhold. Oplysningerne kan vedrøre firmaets klienter eller andre personer, som indgår i de sager, som firmaet behandler.

 

Dataansvarlig

Momeni Advokater, Lyngby Hovedgade 17, 2. sal, 2800 Kongens Lyngby, CVR. nr. 41 03 95 82 (Advokat Shalaleh Momeni), CVR. nr. 41 03 34 32 (Advokat Anja Brøndtved) og CVR. nr. 44 63 86 22  ( Advokat Cecilie Elisa Dahlstrøm) er dataansvarlig for oplysninger, som firmaet modtager til brug for rådgivning af firmaets klienter.

Kontaktoplysninger er telefon 26 70 78 06 & 22 22 42 52, e-mail: kontakt@momeni.dk.

Har du spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte advokat Shalaleh Momeni på telefon 26 70 78 06 eller advokat Anja Brøndtved på 22 22 42 52.

Formål og grundlag
Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i.

Behandlingen sker – afhængig af opgavens og oplysningens karakter – på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, (1) at vi har fået samtykke hertil af den registrerede, (2) at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, (3) for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os, (4) for at fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav, eller (5) for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser. Når vi behandler CPR-numre, sker det efter databeskyttelseslovens § 11.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Grundlaget for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

 

Videregivelse mv.
Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores klienters interesser, eller såfremt vi er underlagt en retlig forpligtelse til at videregive disse. De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.

Vi overfører normalt ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel finder sted, iagttager vi de nødvendige sikkerhedsgarantier, som kræves efter den gældende databeskyttelseslovgivning, og vores klienter orienteres herom.

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan bruge vores it-systemer.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

Vi offentliggør aldrig domme på vores hjemmeside uden, at dommene er anonymiseret og ikke uden vores klienters samtykke.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse heri, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning, medmindre vi på baggrund af en konkret vurdering skønner, at det er nødvendigt at opbevare dem længere.

I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

 

De registreredes rettigheder
De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

 

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler,

  • ret til at få urigtige oplysninger rettet,

  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning,

  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,

  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne, og

  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

 

Vi vil, i forbindelse med de registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder, stille krav om, at den registrerede legitimerer sig, med mindre vi finder en specifik legitimation unødvendig i den enkelte sag.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 


 

bottom of page