top of page

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER

Momeni Advokatfirma er etableret på Kirkebjerg Parkvej 12, 2605 Brøndby.


Firmaet kan kontaktes på telefonnummer + 45 26 70 78 06 samt på e-mailadressen kontakt@momeni.dk.


Firmaets CVR-nummer er: 41039582.


Momeni Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.


Momeni Advokatfirma har klientbankkonto i Nordea Bank.


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.


Advokat Shalaleh Momeni hos Momeni Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


Advokat Shalaleh Momeni hos Momeni Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling med policenr. 156-76211830-30010. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Momeni Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


Momeni Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.


Advokat Shalaleh Momeni hos Momeni advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.


I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Momeni Advokatfirma og/eller utilfredshed med advokat Shalaleh Momeni’s adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

bottom of page