top of page

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER

Momeni Advokater er etableret på Kirkebjerg Parkvej 12, 2605 Brøndby

Momeni Advokater er et advokatkontorfællesskab mellem advokat Shalaleh Momeni (CVR. nr. 41039582) og advokat Anja Brøndtved (CVR. nr. 41063432). 

Advokat Shalaleh Momeni har klientkonto i Nordea Bank.

Advokat Anja Brøndtved har klientkonto i Lån og Spar Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.


Advokaterne hos Momeni Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


Advokat Shalaleh Momeni hos Momeni Advokater er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling med policenr. 156-76211830-30010. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Shalaleh Momeni, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Anja Brøndtved hos Momeni Advokater er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling med policenr. 156-76214939-30017. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Anja Brøndtved, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.​​

Momeni Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.


Advokaterne hos Momeni advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.


I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokater hos Momeni Advokater og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Advokat Shalaleh Momeni kan kontaktes  på telefonnummer + 45 26 70 78 06 samt på e-mailadressen sm@momeni.dk.

Advokat Anja Brøndtved kan kontaktes  på telefonnummer + 45 22 22 42 52 samt på e-mailadressen ab@momeni.dk. 

bottom of page