top of page

FORRETNINGSBETINGELSER

Medmindre andet udtrykkeligt aftales, gælder disse forretningsbetingelser for al juridisk bistand, som advokaterne hos Momeni Advokater yder klienter.


Opgaven
Er klienten erhvervsdrivende, drøftes omfanget af den aftalte opgave løbende, og medmindre andet særskilt aftales, sker honorarberegningen efter firmaets almindelige principper for honorarberegning, jf. nedenfor.

Er klienten forbruger, udfærdiges der altid en skriftlig aftale om såvel opgavens omfang som det aftalte honorar, inden opgaven iværksættes.

Firmaet løser alle opgaver i overensstemmelse med de danske advokatetiske regler og den danske retsplejelovs regler om advokater.

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Momeni Advokater tilhører Momeni Advokater, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Tavshedspligt og insiderviden
Alle medarbejdere hos Momeni Advokater er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger, som firmaet modtager om en klient i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

 

Alle hos Momeni Advokater er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Interessekonflikter
Når firmaet modtager opgaven, sikres det i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og firmaets interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at firmaet må frasige sig sagen, henvises klienten til en anden advokat.

Momeni Advokater opfordrer klienter til straks at give besked, såfremt en klient skulle blive opmærksom på, at der er risici for, at uafhængigheden er truet, eller at en interessekonflikt kan opstå.

Honorarfastsættelse
Advokathonoraret fastsættes på baggrund af retsplejelovens regler og de advokatetiske regler. Honoraret beregnes med udgangspunkt i sagens kompleksitet, sagens betydning for klienten, sagens værdi, sagens udfald, ansvaret forbundet med sagen og den tid og specialistviden, der er anvendt i forbindelse med den ydede bistand.

Klienten faktureres særskilt for udlæg og andre relevante omkostninger, herunder bl.a. tinglysningsafgift, stempelgebyr, retsafgift, og andre afgifter og gebyrer af enhver art, rejse- og opholdsudgifter, forplejning og større kopierings- og forsendelsesudgifter i forbindelse med den ydede rådgivning. Disse omkostninger betaler klienten således udover advokathonoraret.

Ved erhvervsklienter faktureres som udgangspunkt den anvendte tid månedsvis bagud.

Ved private klienter oplyses honoraret som udgangspunkt på forhånd. Er det ikke muligt at beregne honoraret på forhånd, oplyses principperne for beregning.

 

Såvel nye som eksisterende klienter kan blive bedt om at indbetale et a conto honorar.

Vi opererer med faste priser på ydelser og produkter, hvor fastlæggelsen af arbejdets omfang gør det muligt. Hvor der ikke kan tilbydes fastpris, er det ofte muligt at tilbyde et faseopdelt honorar eller blot give et estimat. Enhver angivelse af salær ved sagens begyndelse og i dens forløb er et vejledende og ikke-forpligtende estimat.  Fastpriser skal aftales særskilt, og ellers finder ovenstående honorarprincip anvendelse. 

Betalingsbetingelser
Firmaets betalingsbetingelser er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes rykkergebyrer og renter i overensstemmelse med rentelovens almindelige regler. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Klientmidler
Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets herom gældende regler.

Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning. Pr. 1. juni 2015 er beskyttelsen beløbsbegrænset til € 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Momeni Advokater hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af, at pengeinstituttet bliver nødlidende, eller som måtte følge af begrænsningen i dækningen fra Indskydergarantifonden.

Momeni Advokater hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af, at pengeinstituttet bliver nødlidende, eller som måtte følge af begrænsningen i dækningen fra Indskydergarantifonden.

Hvidvaskningsregler

Firmaet er omfattet af lov om forebyggelse af hvidvaskning af økonomiske midler, og har således indberetningspligt til myndighederne.

Til opfyldelse af loven påhviler der firmaet en pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger både fra nye og eksisterende kunder, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

Opgavens ophør og udtræden
Begge parter kan til enhver tid opsige aftalen eller samarbejdet. Opsigelse fra Momeni Advokater’s side kan eksempelvis begrundes i væsentlig overskridelse af betalingsfristen i en faktura, hvis udtræden skønnes at være i klientens bedste interesse, hvis der indtræder insolvens hos klienten, eller hvis andre tvingende årsager måtte tilsige dette. Firmaet tilstræber, at udtræden sker uden urimelige vanskeligheder, og at klienten får lejlighed til at søge rådgivning og repræsentation hos en anden advokat.

Udtræden medfører ikke, at et eventuelt honorarkrav bortfalder. Standses en opgave, før den er fuldført pga. forhold, der ikke kan tilskrives Momeni Advokater, beregnes der honorar efter medgået tid, medmindre andet aftales skriftligt. Dette gælder også i de tilfælde, hvor opgaven afbrydes efter anbefaling fra Momeni Advokater.

Klage
Hvis der er forhold i firmaets behandling af sagen, som klienten ikke er tilfreds med, herunder salæropkrævninger, kan klienten indgive en klage til Advokatnævnet.


Advokatnævnets kontaktoplysninger:


Advokatnævnets Sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Hjemmeside: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx
E-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk

Ansvar
Firmaet er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog for såvel Momeni Advokater som dets medarbejdere begrænset til et beløb svarende til den maksimale dækning på advokatansvarsforsikringen. Klienten skal være særligt opmærksom på denne ansvarsbegrænsning.

Advokat Shalaleh Momeni og advokat Anja Brøndtved er beskikket af Justitsministeriet, medlem af Advokatsamfundet og har tegnet ansvarsforsikring samt stillet garanti hos HDI Danmark, filial af HDI Global SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø.

Momeni Advokater og medarbejdere, har ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller lignende forhold.
 

Momeni Advokater og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som firmaet har henvist klienten til, ligesom Momeni Advokater og dets medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Momeni Advokater efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.


Eventuelle krav kan alene rejses mod Momeni Advokater og således ikke mod en enkelt medarbejder.

Lovvalg og værneting
Firmaets rådgivning og dets forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

 

Eventuelle tvister skal søges løst ved direkte forhandling mellem parterne indenfor 14 dage efter fremkomst af en skriftlig klage. Såfremt forhandling ikke er muligt, er såvel klienten som Momeni Advokater berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved de danske domstole. 

Eventuelle tvister mellem Momeni Advokater og klienten kan alene indbringes for danske domstole.

bottom of page